Naša spoločnosť k 31.12.2017 prestala vykonávať činnosť dodávky elektriny.

Naša spoločnosť k 31.12.2017 prestala vykonávať činnosť dodávky elektriny.

Všetkým odberateľom ďakujeme za spoluprácu.

<span class="stronger"></span>Všetkým odberateľom ďakujeme za spoluprácu.

Spoločnosť BIATEC ENERGY s.r.o., so sídlom Ventúrska 7, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 036 338, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 87696/B, držiteľ povolenia č. 2015E 0631 na podnikanie v energetike v rozsahu dodávka elektriny vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví dňa 8.9.2015 si Vám týmto dovoľujeme oznámiť, že naša spoločnosť k 31.12.2017 prestala vykonávať činnosť dodávky elektriny.

HORE